Υποβολή Περιλήψεων

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
για να συμπληρώστε την online φόρμα υποβολής περιλήψεων ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που θα βρείτε στην πλατφόρμα.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023

Θεματικές Ενότητες

 • Συμπεριφορά Εδαφών: Έρευνες Υπαίθρου και Εργαστηρίου
 • Συμπεριφορά Εδαφών: Προσομοιώματα
 • Επιφανειακές και Βαθιές Θεμελιώσεις
 • Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής
 • Βαθιές εκσκαφές-Αντιστηρίξεις
 • Πρανή-Κατολισθήσεις
 • Σήραγγες και Υπόγεια Έργα
 • Βραχομηχανική
 • Βελτιώσεις εδαφών
 • Φράγματα – Άοπλα επιχώματα
 • Οπλισμένα επιχώματα
 • Εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών
 • Γεωτεχνική μηχανική και σχεδιασμός οδοστρωμάτων
 • Ευρωκώδικες
 • Εδαφοδυναμική – Τεχνική Σεισμολογία
 • Υποσκαφές και άλλες πλημμυρικές επιπτώσεις
 • Μη κορεσμένα εδάφη
 • Αβεβαιότητα, αξιοπιστία, και διακινδύνευση στη γεωτεχνική
 • Περιβαλλοντική γεωτεχνική
 • Ενεργειακή γεωτεχνική
 • Θέματα γεωτεχνικής μηχανικής στην Κύπρο
 • Πολιτιστική κληρονομιά και γεωτεχνική μηχανική
 • Διδασκαλία και μάθηση γεωτεχνικής μηχανικής

Οδηγίες Υποβολής

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από την υποβολή της περίληψής σας:

 • Ο τίτλος της περίληψης θα γράφεται με πεζούς χαρακτήρες
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά του ονόματος ολογράφως.
 • Απαραίτητη είναι η καταχώρηση των εργασιακών χώρων ή των ακαδημαϊκών φορέων των συγγραφέων, καθώς και την αντίστοιχη πόλη, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, ΤΚ). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών.
 • Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400 λέξεις.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές της περίληψης, μέσω του on-line συστήματος και μόνο εφόσον η περίληψη είναι σε κατάσταση «Πρόχειρη», έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σύστημα θα κλειδωθεί και οι περιλήψεις που δεν έχουν «Υποβληθεί» και παραμένουν σε κατάσταση «Πρόχειρη» δεν θα υπολογισθούν.
 • Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας, θα ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της περίληψης.
 • Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής θα γίνονται δεκτές μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Η αποδοχή ή μη της περίληψής σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στο συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι τις 7 Απριλίου 2023. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ. 210 7414700.
 • Ολες οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής των τελικών κειμένων θα σταλούν στους υπεύθυνους συγγραφείς ηλεκτρονικά μαζί με την ενημέρωση για την αποδοχή της περίληψης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης προϋπόθεση για την αποδοχή τους. Δε γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσειςΓια πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@9hcge2023.gr ή τηλεφωνικά στο 210-7414700.

 

Σημαντικές ημερομηνίες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Προθεσμίας υποβολής περιλήψεων: 31 Μαρτίου 2023
Ολοκλήρωση αξιολόγησης περιλήψεων και ενημέρωση συγγραφέων: 7 Απριλίου 2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (για τις περιλήψεις οι οποίες θα γίνουν αποδεκτές)
Προθεσμία υποβολής τελικού κειμένου: 15 Μαΐου 2023