Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα είναι:

 • Συμπεριφορά Εδαφών: Έρευνες Υπαίθρου και Εργαστηρίου
 • Συμπεριφορά Εδαφών: Προσομοιώματα
 • Επιφανειακές και Βαθιές Θεμελιώσεις
 • Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής
 • Βαθιές εκσκαφές-Αντιστηρίξεις
 • Πρανή-Κατολισθήσεις
 • Σήραγγες και Υπόγεια Έργα
 • Βραχομηχανική
 • Βελτιώσεις εδαφών
 • Φράγματα – Άοπλα επιχώματα
 • Οπλισμένα επιχώματα
 • Εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών
 • Γεωτεχνική μηχανική και σχεδιασμός οδοστρωμάτων
 • Ευρωκώδικες
 • Εδαφοδυναμική – Τεχνική Σεισμολογία
 • Υποσκαφές και άλλες πλημμυρικές επιπτώσεις
 • Μη κορεσμένα εδάφη
 • Αβεβαιότητα, αξιοπιστία, και διακινδύνευση στη γεωτεχνική
 • Περιβαλλοντική γεωτεχνική
 • Ενεργειακή γεωτεχνική
 • Θέματα γεωτεχνικής μηχανικής στην Κύπρο
 • Πολιτιστική κληρονομιά και γεωτεχνική μηχανική
 • Διδασκαλία και μάθηση γεωτεχνικής μηχανικής
Τονίζεται ότι οι θεματικές αυτές ενότητες θα γίνουν και αντίστοιχες ξεχωριστές συνεδρίες εφόσον υπάρξει ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός άρθρων.