Οδηγίες Συγγραφής Τελικού Κειμένου Εργασιών

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
για το Υπόδειγμα Τελικού Κειμένου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας Υποβολής Τελικού Κειμένου μέχρι τις 20 Ιουνίου 2023

 

Υποβολή Τελικού Κειμένου

Η πλήρης εργασία θα υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2023 σε αρχείο τύπου pdf. Το όνομα του αρχείου θα αποτελείται από τον κωδικό αριθμό (ΚΑ) του άρθρου, όπως αυτός φαίνεται στην επιστολή αποδοχής της περίληψης, συνοδευόμενο από το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα σε Λατινικούς χαρακτήρες, π.χ. 107_SYGGRAFEAS.

Για όλες τις εργασίες θα σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα παραλαβής της εργασίας από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Μετά τον έλεγχο και τυχόν διορθώσεις, η τελική εργασία θα υποβληθεί στην ίδια μορφή, σύμφωνα και με τις ειδικές οδηγίες που θα σας κοινοποιηθούν τότε.

Να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε το μέγεθος του αρχείου να μην υπερβαίνει τα 3Mb. Για να επιτευχθεί αυτό, οι εικόνες του κειμένου μπορούν να συμπιεσθούν με τη σχετική εντολή στη μορφοποίηση εικόνας (συμπίεση /compress) στα 200 dpi που είναι επαρκές για εκτύπωση.

Γλώσσα του Συνεδρίου

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Τα άρθρα θα είναι γραμμένα στην Ελληνική Γλώσσα.

Μήκος Κειμένου

Συνιστάται οι εργασίες να είναι τέσσερεις (4) έως οκτώ (8) σελίδες (όπου θα περιέχονται και τα σχήματα, οι πίνακες, η βιβλιογραφία κλπ.). Οι εργασίες μπορούν να είναι μεγαλύτερες από 8 σελίδες αλλά δεν συνιστάται.

Μορφή Σελίδας

Η εργασία πρέπει να ετοιμασθεί σε σελίδα μεγέθους Α4 (210 x 297 mm). Όλο το κείμενο μαζί με τα σχέδια, τις φωτογραφίες, τους πίνακες κλπ. θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε ένα “νοητό” πλαίσιο με περιθώρια 25 mm. Όλη η εργασία θα γραφεί σε μία στήλη. Δίνεται παράλληλα και “Υπόδειγμα Γραφής” (μιας υποθετικής εργασίας) για την καλύτερη κατανόηση της μορφής που πρέπει να έχει το κείμενο ανά σελίδα.

Μορφή Γραψίματος

Να χρησιμοποιηθεί η γραμματοσειρά “Arial Greek” με χαρακτήρες μεγέθους 11pt. Όλο το κείμενο να γραφεί σε μονό διάστημα (single spacing) ή 6.00 LPI (σειρές ανά ίντσα). Να αφήνεται μια κενή σειρά μετά από τίτλους ή υποτίτλους, μεταξύ κειμένου και εξισώσεων ή πινάκων ή σχημάτων κλπ. Η αρχή κάθε παραγράφου να τοποθετείται 5 mm δεξιά από το αριστερό περιθώριο, εκτός από την πρώτη παράγραφο μετά από τίτλο ή υπότιτλο.

Τα σχήματα, οι φωτογραφίες, οι πίνακες κλπ. μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε μέσα στο κείμενο, κοντά στο σημείο όπου αναφέρονται, και μπορούν να καταλαμβάνουν πλάτος έως 160 mm.

Οργάνωση Κειμένου

  1. Τίτλος (ελληνικά & αγγλικά)
  2. Συγγραφείς
  3. Περίληψη (ελληνικά & αγγλικά)
  4. Κείμενο
  5. Βιβλιογραφία
Όλες οι σελίδες θα αρχίζουν στην 1η σειρά.

Τίτλος

Ο τίτλος της εργασίας να εκτυπωθεί με γραμματοσειρά “Arial Greek” 13pt, στα ελληνικά με εκτύπωση bold, στα αγγλικά με απλή, ευθυγραμμισμένος με το αριστερό περιθώριο και σε κάθε γλώσσα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο πλήρεις σειρές (πλάτους 160 mm).

Ονόματα Συγγραφέων

Τα ονόματα των συγγραφέων θα τυπωθούν αρχίζοντας δύο σειρές κάτω από τον τίτλο, με γραμματοσειρά “Arial Greek” 11pt. Το όνομα του κάθε συγγραφέα θα γράφεται με ‘’κεφαλαία’’ αμέσως μετά το αριστερό περιθώριο, και στη συνέχεια με ‘’πεζά’’ ο τίτλος, η θέση και το ίδρυμα ή η εταιρεία ή ο φορέας κλπ. Ο χώρος για κάθε συγγραφέα είναι μία πλήρης σειρά (160 mm).

Περιλήψεις

Η περίληψη (στα ελληνικά & αγγλικά) θα αρχίζει με τη λέξη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ή ABSTRACT (κεφαλαία) 85 mm κάτω από το επάνω περιθώριο της 1ης σελίδας. Το μήκος καθεμιάς δεν θα υπερβαίνει τις 8 σειρές. Μεταξύ τους θα υπάρχει μια κενή σειρά, ενώ μετά τις περιλήψεις και πριν το κυρίως κείμενο θα μεσολαβήσουν δύο κενές σειρές.

Τίτλοι και Υπότιτλοι

Μόνο δύο είδη τίτλων θα χρησιμοποιηθούν, οι κύριοι τίτλοι και οι υπότιτλοι. Θα είναι αριθμημένοι, οι κύριοι τίτλοι θα γράφονται με κεφαλαία γράμματα κα οι υπότιτλοι με πεζά γράμματα. Επάνω και κάτω από κάθε τίτλο ή υπότιτλο θα υπάρχει μια κενή σειρά.

Εξισώσεις

Οι εξισώσεις θα γράφονται αμέσως μετά το αριστερό περιθώριο και στο δεξιό άκρο της σειράς θα αναγράφεται σε παρένθεση ο αριθμός αναφοράς τους (με αραβικούς αριθμούς, 1, 2, 3….). Μέσα στο κείμενο θα αναφέρονται σαν “Εξίσωση 1”…. κλπ. Επάνω και κάτω από κάθε εξίσωση θα υπάρχει μια κενή σειρά.

Σχήματα και Φωτογραφίες

Τα σχήματα και οι φωτογραφίες θα προσαρμοστούν στα πλαίσια της ολικής μορφής της εργασίας, θα αριθμηθούν με αραβικούς αριθμούς, και θα έχουν στο κάτω μέρος τίτλο στα ελληνικά (π.χ. Σχήμα 1. …, Φωτογραφία 2. ..., κλπ.) και στα αγγλικά (π.χ. Figure 1. …, Photograph 2. …, κλπ.). Η επεξήγηση που θα συνοδεύει κάθε σχήμα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο σύντομη, αφού άλλωστε η πλήρης επεξήγηση θα δίνεται μέσα στο κείμενο με αναφορά στο “Σχήμα 1” ή στη “Φωτογραφία 2” κλπ. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες θα είναι ενσωματωμένα μέσα στο κείμενο. Κάτω από κάθε σχήμα ή φωτογραφία θα υπάρχει μία κενή σειρά.

Πίνακες

Οι πίνακες θα ακολουθούν επίσης την αραβική αρίθμηση και θα υπάρχει η αντίστοιχη αναφορά στο κείμενο με τη μορφή “Πίνακας 1” κλπ. Ο κάθε τίτλος, στα ελληνικά (π.χ. Πίνακας 1. …, κλπ.) και στα αγγλικά (π.χ. Table 1. …, κλπ.), θα είναι στο επάνω μέρος του αντίστοιχου πίνακα. Επάνω και κάτω από κάθε πίνακα θα υπάρχει μία κενή σειρά.

Αναφορές - Βιβλιογραφικές Παραπομπές

Οι αναφορές μέσα στο κείμενο θα γίνονται με παράθεση του συγγραφέα και της ημερομηνίας σε παρένθεση π.χ. Writer (2004) ή (Author, 1987). Ο κατάλογος των Βιβλιογραφικών Παραπομπών θα συνταχθεί κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά και θα περιλαμβάνει μόνον εργασίες στις οποίες γίνεται αναφορά στο κείμενο. Η μορφή των βιβλιογραφικών παραπομπών ακολουθεί το πρότυπο Harvard και θα είναι όπως φαίνεται στο υπόδειγμα εργασίας.