Φόρμα Επικοινωνίας

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν

Η Erasmus Conference & Events SA αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα βάσει των προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας, διατηρεί ένα σχετικό αρχείο προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων στην οποία έχει πρόσβαση ο συμμετέχων. Η αποθήκευση και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών εκ μέρους του Erasmus Conference & Events, για την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ του Erasmus Conference & Events και του συμμετέχοντα, για την απάντηση σε κάθε είδους αιτήματα και την παροχή κάθε είδους πληροφοριών για τις υπηρεσίες που παρέχονται και τις προσφορές με ενημερωτικά δελτία. Ο συμμετέχων με το παρόν δίνει ρητά τη συγκατάθεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται εδώ στην Erasmus Conference & Events SA, έχοντας ενημερωθεί συγκεκριμένα και κατά τρόπο συμβατό με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωση, αντίθεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κ.λπ.), τα οποία μπορούν να ασκηθούν επικοινωνώντας με το info@erasmus.gr.

Συμπληρώστε το παρακάτω πεδίο με το άθροισμα για να σιγουρευτούμε ότι η φόρμα δεν συμπληρώνεται από bot