ΔΟΡΥΦΟΡΙΚH ΔΙΑΛΕΞΗ 3

 ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
  13:30-14:00
Οργάνωση:


Προεδρείο: Α. Παπατσώρης

Α. Μπάμιας:
Προσεγγίζοντας τις θεραπευτικές επιλογές στην 1η γραμμή του προχωρημένου νεφρό κυτταρικού καρκινώματος, η ματιά του ακαδημαϊκού ειδικούBack