Εργασίες

Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

Παράταση Προθεσμίας υποβολής περιλήψεων: 31 Οκτωβρίου 2021

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με Αναρτημένη Ανακοίνωση, με θέμα τον Ουρογεννητικό Καρκίνο, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες υποβολής.

Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται MONO ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου και του online συστήματος. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση. Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή, χωρίς άλλη διόρθωση.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής πριν προχωρήσετε.

Για την υποβολή της περίληψής σας, παρακαλούμε ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οδηγίες Υποβολής

 • Η περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα
 • Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να γράφεται με πεζούς χαρακτήρες και τόνους.
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και τόνους και με αναφορά πρώτα του ονόματος και μετά του επωνύμου ολογράφως (π.χ. Γεώργιος Παπαδόπουλος).
 • Μετά τον τίτλο και τον κατάλογο των συγγραφέων, θα πρέπει να παρατίθενται οι εργασιακοί χώροι ή ακαδημαϊκοί φορείς των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, ΤΚ). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών. Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στον τίτλο της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της περίληψης.
 • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως:
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Χxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Χxxxxxxxxxxxxxxxx.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Χxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Χxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  Οι παραπάνω τίτλοι θα πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
 • Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις. Το κείμενο πρέπει να υποβληθεί σε μορφή απλού κειμένου και με πλήρη στοίχιση. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε μορφοποίηση (έντονη γραφή, υπογράμμιση κλπ.) δεν θα διατηρηθεί. Πίνακες και διαγράμματα θα πρέπει να μετατραπούν ως εικόνα (Image) και να εισαχθούν σε ξεχωριστή ενότητα παρακάτω. Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που υποβάλλονται είναι τρείς (3) και το μέγιστο μέγεθος ανά εικόνα είναι 5000 pixels. Να μην συμπεριληφθεί βιβλιογραφία.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές του κειμένου της περίληψης, μέσω του online συστήματος και μόνο, εφόσον η περίληψη έχει καταχωρηθεί ως "Πρόχειρη". Οι περιλήψεις που έχουν υποβληθεί δεν επιδέχονται διορθώσεις. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σύστημα θα κλειδωθεί και οι περιλήψεις θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας ενημερώνεται άμεσα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της.
 • Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής θα γίνονται δεκτές μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο για την υποβολή συγγραφέα έως τις 15 Νοεμβρίου 2021. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ. 210-7414700. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης προϋπόθεση για την αποδοχή τους. Δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση εργασίες που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

 


Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eeoogek-congresses.gr ή στο Τηλ: 2107414700.