Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών


Η υποβολή περιλήψεων εργασιών για το 77ο Συνέδριο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. έχει λήξει.

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Οι ελεύθερες ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες. Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 6 λεπτά. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για την τελική διάρκεια της κάθε παρουσίασης, ανάλογα με τις ανάγκες του επιστημονικού προγράμματος.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters)

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, στο πλαίσιο της επιθυμίας της για αξιοποίηση νέων τεχνολογιών εφαρμόζει για άλλη μια χρονιά το θεσμό των ηλεκτρονικών posters (e-posters) στο Πανελλήνιο Συνέδριό της.

Δημοσίευση εργασιών στο Acta Orthopaedica Traumatologica Hellenica

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της Εκδοτικής Επιτροπής του επιστημονικού Περιοδικού της ΕΕΧΟΤ Καθηγητή κυρίου Νικολάου Παπαϊωάννου, όλες οι περιλήψεις των εργασιών που θα εγκριθούν για προφορική ανακοίνωση/e-poster θα δημοσιευθούν σε ένα έκτακτο τεύχος του αγγλόφωνου περιοδικού Acta Orthopaedica Traumatologica  Hellenica αφού μεταφραστούν στην αγγλική γλώσσα από τους συγγραφείς.
Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα δημοσίευσης τους ως πλήρη άρθρα, κατά  προτεραιότητα, σε τρέχοντα τεύχη του περιοδικού. Οι συγγραφείς που  επιθυμούν να τύχουν αυτής της προτεραιότητας, μετά τη θετική αξιολόγηση  των περιλήψεων τους από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, θα κληθούν να αποστείλουν ολόκληρη την εργασία τους γραμμένη σύμφωνα με τίς οδηγίες προς τους συγγραφείς που ανευρίσκονται στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eexot-journal.com.

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με εργασία στο πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες υποβολής.

Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται MONO ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου και του online συστήματος. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση. Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή, χωρίς άλλη διόρθωση.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις
υποβολής περιλήψεων πριν προχωρήσετε.

Όροι και Προϋποθέσεις

 • Η περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας καλείται να δηλώσει την προτιμώμενη θεματική ενότητα και τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (Ελεύθερη Ανακοίνωση ή Αναρτημένη Ανακοίνωση e-poster) κατά την υποβολή της περίληψής του μέσω του online συστήματος.
 • Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να γράφεται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και τόνους.
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και τόνους και με αναφορά πρώτα του ονόματος και μετά του επωνύμου ολογράφως (π.χ. Γεώργιος Παπαδόπουλος).
 • Μετά τον τίτλο και τον κατάλογο των συγγραφέων, θα πρέπει να παρατίθενται οι εργασιακοί χώροι ή ακαδημαϊκοί φορείς των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, ΤΚ). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών. Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στον τίτλο της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της περίληψης.
 • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως:
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ
  ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 • Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις. Το κείμενο πρέπει να υποβληθεί σε γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 10 pt, με πλήρη στοίχιση. Η υποβολή είναι σε μορφή απλού κειμένου. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε μορφοποίηση (έντονη γραφή, υπογράμμιση κλπ.) δεν θα διατηρηθεί. Πίνακες και διαγράμματα θα πρέπει να μετατραπούν ως εικόνα (Image) και να εισαχθούν σε ξεχωριστή ενότητα παρακάτω. Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που υποβάλλονται είναι τρείς (3) και το μέγιστο μέγεθος ανά εικόνα είναι 5000 pixels. Δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η βιβλιογραφία.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές του κειμένου της περίληψης, μέσω του online συστήματος και μόνο, εφόσον η περίληψη έχει καταχωρηθεί ως "Πρόχειρη". Οι περιλήψεις που έχουν υποβληθεί δεν επιδέχονται διορθώσεις. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σύστημα θα κλειδωθεί και οι περιλήψεις θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας ενημερώνεται άμεσα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της.
 • Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής θα γίνονται δεκτές μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει μετά την αξιολόγηση διαφορετική θεματική ενότητα παρουσίασης της περιλήψεως. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο για την υποβολή συγγραφέα έως τις 20 Ιουλίου 2021. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ. 210-7414700. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
 • Κάθε ειδικευμένος ιατρός (μέλος συγγραφικής ομάδας) έχει δικαίωμα συμμετοχής με μέγιστο αριθμό τριών (3) εργασιών. Σε περίπτωση παρουσίασης περισσοτέρων των τριών εργασιών, το δικαίωμα συμμετοχής για τις επιπλέον περιλήψεις θα πρέπει να καταβληθεί από κάποιον άλλον συγγραφέα.
 • Προϋπόθεση για την αποδοχή της περιλήψεως προς παρουσίαση στο Συνέδριο αποτελεί η εγγραφή (με φυσική παρουσία) τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων της υποβληθείσας εργασίας.
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης προϋπόθεση για την αποδοχή τους. Δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση εργασίες που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Σημείωση: Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς παρουσίαση οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο.


Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eexot2021.gr ή στο Τηλ: 2107414700.