Υποβολή Περιλήψεων

  Παράταση   προθεσμίας υποβολής περιλήψεων: 15 Σεπτεμβρίου 2020

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με Προφορική (Ελεύθερη) Ανακοίνωση καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες υποβολής.

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων
Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου και του online συστήματος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής πριν προχωρήσετε.

Για την υποβολή της περίληψής σας, παρακαλούμε πατήστε εδώ 

Οδηγίες Υποβολής
  • Ο τίτλος της περίληψης να γράφεται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες.
  • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά πρώτα του ονόματος και μετά του επωνύμου ολογράφως. Υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
  • Μετά τον τίτλο και τον κατάλογο των συγγραφέων, θα πρέπει να παρατίθενται οι εργασιακοί χώροι ή ακαδημαϊκοί φορείς των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη, με πεζούς χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, ΤΚ). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών.
  • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως: α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ ΣΚΟΠΟΣ, β) ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ, γ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, δ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Οι παραπάνω τίτλοι θα αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
  • Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις. Η υποβολή είναι σε μορφή απλού κειμένου. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε μορφοποίηση (έντονη γραφή, υπογράμμιση κλπ.) δεν θα διατηρηθεί. Πίνακες και διαγράμματα θα πρέπει να μετατραπούν ως εικόνα (Image) και να εισαχθούν σε ξεχωριστή ενότητα παρακάτω. Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που υποβάλλονται είναι τρείς (3) και το μέγιστο μέγεθος ανά εικόνα είναι 5000 pixels.
  • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές του κειμένου της περίληψης, μέσω του online συστήματος και μόνο, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων, κι εφόσον το δηλώσει στο πεδίο ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ με την ένδειξη ΕΚΚΡΕΜΗΣ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σύστημα θα κλειδωθεί και οι περιλήψεις θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας ενημερώνεται άμεσα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της.
  • Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής.
  • Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο για την υποβολή συγγραφέα έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2020. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ. 210-7414700. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
  • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης προϋπόθεση για την αποδοχή τους. Δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση εργασίες που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.


Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pathologydays.gr