Υποβολή Περιλήψεων

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων
31 Οκτωβρίου 2020

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με Αναρτημένη Ανακοίνωση (ePoster) στο πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες υποβολής.

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν και θα ομαδοποιηθούν θεματολογικά. Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα παρουσιασθούν ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις (ePosters) και οι περιλήψεις τους θα δημοσιευθούν στο Τελικό Πρόγραμμα που θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.


Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων

Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου και του online συστήματος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής πριν προχωρήσετε.

Για την υποβολή της περίληψής σας, παρακαλούμε ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οδηγίες Υποβολής

 • Ο τίτλος της περίληψης να γράφεται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες.
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά πρώτα του ονόματος και μετά του επωνύμου ολογράφως. Υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
 • Μετά τον τίτλο και τον κατάλογο των συγγραφέων, θα πρέπει να παρατίθενται οι εργασιακοί χώροι ή ακαδημαϊκοί φορείς των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη, με πεζούς χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, ΤΚ). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών.
 • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως: α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ ΣΚΟΠΟΣ, β) ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ, γ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, δ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Οι παραπάνω τίτλοι θα αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
 • Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις. Η υποβολή είναι σε μορφή απλού κειμένου. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε μορφοποίηση (έντονη γραφή, υπογράμμιση κλπ.) δεν θα διατηρηθεί. Πίνακες και διαγράμματα θα πρέπει να μετατραπούν ως εικόνα (Image) και να εισαχθούν σε ξεχωριστή ενότητα παρακάτω. Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που υποβάλλονται είναι τρείς (3) και το μέγιστο μέγεθος ανά εικόνα είναι 5000 pixels.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές του κειμένου της περίληψης, μέσω του online συστήματος και μόνο, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων, κι εφόσον το δηλώσει στο πεδίο ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ με την ένδειξη ΕΚΚΡΕΜΗΣ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σύστημα θα κλειδωθεί και οι περιλήψεις θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας ενημερώνεται άμεσα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της.
 • Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας καλείται να δηλώσει την προτιμώμενη θεματική ενότητα κατά την υποβολή της περίληψής του μέσω του online συστήματος.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει μετά την αξιολόγηση διαφορετική θεματική ενότητα παρουσίασης της περιλήψεως. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο για την υποβολή συγγραφέα έως τις 15 Νοεμβρίου 2020. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ. 210-7414700. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
 • Προϋπόθεση για την αποδοχή της περιλήψεως προς παρουσίαση στο Συνέδριο αποτελεί η εγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων της υποβληθείσας εργασίας.
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης προϋπόθεση για την αποδοχή τους. Δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση εργασίες που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (ePosters)

Η παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων (ePosters) στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση ειδικής πρωτοποριακής πλατφόρμας, που απλουστεύει τη διαδικασία υποβολής περιλήψεων για τους συγγραφείς και διακρίνεται για το φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό της.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dermatology2020.gr.