Γενικές Πληροφορίες

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης θα γίνει ηλεκτρονικά μετά το πέρας της Επιστημονικής Συνάντησης.

Αεροπορικά Εισιτήρια-Διαμονή
Σε περίπτωση που επιθυμείτε αεροπορικά εισιτήρια ή διαμονή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Κλινικού Φροντιστηρίου στο info@eeoogek-congresses.gr ή στο τηλ: 2107414746.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια του Κλινικού Φροντιστηρίου θα γίνεται φωτογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση στιγμιότυπων από το προσωπικό της διοργάνωσης. Με την εγγραφή σας στο κλινικό φροντιστήριο συναινείτε στη διαβίβαση των φωτογραφιών προς τους Οργανωτές και την πιθανή δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του κλινικού φροντιστηρίου καθώς και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς δημοσιότητας και προβολής.