Δορυφορικό Συμπόσιο 9

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
18:30-19:30
  ΑΙΘΟΥΣΑ B
Οργάνωση:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ APRAISAL: H ΑΠΡΕΜΙΛΑΣΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Προεδρείο: Δημήτριος Ρηγόπουλος, Δημήτριος Ιωαννίδης

Τα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της απρεμιλάστης με βάση τους κλινικούς δείκτες αξιολόγησης της νόσου
Ελένη Σωτηρίου

Η επίδραση της απρεμιλάστης στην ποιότητα ζωής των ασθενών
Μάρκος Παπακωνσταντής


« Επιστροφή