Βασίλης Καναράς

Legal Officer, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission

Ο Βασίλης Καναράς είναι νομικός και εργάζεται ως διοικητικός υπάλληλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2002, με θητεία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προηγουμένως σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και ακολούθως άσκησε ενεργό δικηγορία με ιδιαίτερο αντικείμενο τα δημόσια έργα και μελέτες. Από το 2018 ανέλαβε, μεταξύ άλλων, την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και της λειτουργίας του σχετικού εθνικού θεσμικού καθεστώτος στην Ελλάδα και την Κύπρο, ως στέλεχος της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW) είναι ο κύριος φορέας διαμόρφωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης της πολιτικής δημοσίων συμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται από την πρόταση, διεκπεραίωση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών έως την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη βέλτιστη χρήση των δημόσιων συμβάσεων ως στρατηγικού μέσου υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών προς όφελος του πολίτη. Η Διεύθυνση αποτελείται από τέσσερις διοικητικές Μονάδες, οι οποίες στελεχώνονται από υπαλλήλους αρμόδιους για επιμέρους θεματικές πτυχές της πολιτικής των δημόσιων συμβάσεων καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών κανόνων σε καθένα από τα 28 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


« Επιστροφή