Αναλυτικό Πρόγραμμα

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

9:00 - 10:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
10:00 - 10:30 Έναρξη συνεδρίου – Χαιρετισμοί

Γ. Γκαζέτας, Μ. Μπαρδάνης, Πρόεδροι Τ.Ε.Ε., Ε.Τ.Ε.Κ.

 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
10:30 - 11:30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
“Triggering and motion of landslides”
Εduardo Alonso
, Professor of Geotechnical Engineering at the Civil Engineering School of UPC, Barcelona

    
11:30 - 11:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
11:45 - 1:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι
Γεωτεχνική και ενεργειακά θέματα

Προεδρείο: Γ. Ντουνιάς, Π. Βέττας

Ι. 1 Σεισμική απόκριση θαλάσσιων ανεμογεννητριών εδραζόμενων σε χωροδικτυώματα: Διαστατική ανάλυση του συστήματος θεμελίωσης
Αντωνίου Μ., Γελαγώτη Φ., Κουρκουλής Ρ., Γεωργίου Ε.
Ι. 2 Διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης συστήματος προεντεταμένης καλωδίωσης για τη θεμελίωση θαλάσσιων ανεμογεννητριών
Αντωνίου Μ., Κουρκουλής Ρ., Γελαγώτη Φ., Αναστασόπουλος Ι., Γκαζέτας Γ.
Ι. 3 Διερεύνηση της χρήσης εύκαμπτων κόμβων σε υπόγειους χαλύβδινους αγωγούς υπό καθεστώς μεγάλων εδαφικών μετατοπίσεων
Βαλσαμής Α.Ι., Μπουκοβάλας Γ.Δ., Γαντές Χ.Ι.
Ι. 4 Κοίλα κυλινδρικά φρέατα θαλάσσιων ανεμογεννητριών: Μή-γραμμικές δυσκαμψίες
Γεωργίου Ε., Κουρκουλής Ρ., Γελαγώτη Φ., Γκαζέτας Γ.
Ι. 5 Τρισδιάστατη αριθμητική προσομοίωση μονοπάσσαλης θαλάσσιας ανεμογεννήτριας σε αργιλικό έδαφος
Γιαννακοπούλου Μ.Ι., Καλλιόγλου Π.Α., Κουτσουράδη Α.Ι., Ντακούλας Π.
Ι. 6 Καμπύλες φορτίου–μετατόπισης (p - y) για κατακόρυφη προς τα άνω μετατόπιση αγωγού σε ρευστοποιημένο έδαφος
Λημναίου Τ., Παπαδημητρίου Α.Γ., Δελαβίνια Δ.
Ι. 7 Πρόταση μεθοδολογίας αποτίμησης της διακινδύνευσης χαλύβδινου αγωγού σε εδαφικές μετακινήσεις λόγω σεισμικής αστοχίας πρανούς
Τσάτσης Α., Κουρκουλής Ρ.
Ι. 8 Εδαφικές ωθήσεις επί αγωγού σε τάφρο περιορισμένης έκτασης
Χαλούλος Γ.Κ., Μπουκοβάλας Γ.Δ., Ζερβός Σ.Δ., Ζάμπας Α.Λ.
 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
11:45 - 1:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙ
Συμπεριφορά του εδάφους

Προεδρείο: Β. Παπαδόπουλος, Κ. Πλυτάς

ΙΙ. 1 Δοκιμές διάτμησης μεγάλων διαστάσεων σε δείγματα αποσαθρωμένου φλύσχη
Αναγνωστοπούλου Σ., Δεπούντης Ν., Σαμπατακάκης Ν.
ΙΙ. 2 Διαδικασία βαθμονόμησης μοντέλων πλαστικότητας για άμμους στη σεισμική μηχανική: Εφαρμογή στα μοντέλα TA-GER, UBCSAND και PM4SAND
Άνθη Μ., Γερόλυμος Ν.
ΙΙ. 3 Είναι οι αναλυτικές συνθήκες της Θεωρίας Κρίσιμης Κατάστασης ικανές για τη διατήρηση της κρίσιμης κατάστασης εδαφικών υλικών;
Θεοχάρης Α., Βαϊρακτάρης Ε., Δαφαλιάς Ι.Φ., Παπαδημητρίου Α.Γ.
ΙΙ. 4 Εκτίμηση των παραμέτρων συμπιεστότητας αργιλικών εδαφών βάσει των φυσικών χαρακτηριστικών τους
Κονίνης Γ.Ε., Τίκα Θ.Μ., Καλλιόγλου Π.Α.
ΙΙ. 5 Σχέσεις μηχανικών χαρακτηριστικών από επιτόπου και εργαστηριακές δοκιμές σε εδαφικούς σχηματισμούς στην περιοχή Βόνιτσα
Νασούλης Δ., Πλυτάς Κ., Αναγνωστόπουλος Α., Αλεπουδάκης Μ., Κρητικού Ε., Χλιμίντζας Γ., Μασαούτη Δ.
ΙΙ. 6 Προσδιορισμός αντίστασης αμμοχαλίκων με δυναμικό πενετρόμετρο και συσχέτιση με δοκιμές τυποποιημένης διείσδυσης (SPT)
Παπαχαραλάμπους Γ., Βακίρης Δ.
ΙΙ. 7 Προπτυχιακά προβλήματα γεωτεχνικής μηχανικής με ελληνικά εδάφη ονομασίας προέλευσης
Πλατής Α., Πανταζίδου Μ.
ΙΙ. 8 Η δοκιμή ελαφρού δυναμικού πενετρομέτρου και η χρήση της
Στρατάκος Χ., Μπαρδάνης Μ.
ΙΙ. 9 Η επίδραση της δομής στην απόκριση του καολίνη σε διάτμηση
Τσαφταρίδη Ε.Α., Παυλοπούλου Ε.Μ., Γεωργιάννου Β.

1:15 - 2:15 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
   
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
2:15 - 2:45 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: Ι. Πρωτονοτάριος, Α. Αλεξανδρής

«Αναθεώρηση των σεισμικών δράσεων στον Ευρωκώδικα 8: Πρόταση νέου συστήματος εδαφικής κατηγοριοποίησης και ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού»
Kυριαζής Πιτιλάκης
, Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής
 
 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
2:15 - 2:45 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: Β. Ξενάκη, Κ. Ιωαννίδης

«Σχεδιασμός πασσάλων για τη θεμελίωση θαλάσσιων ανεμογεννητριών σε δυσχερή εδάφη»
Σταυρούλα Κοντοέ
, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Imperial College London
   
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
2:45- 4:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙΙ
Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής

Προεδρείο: Ι. Πρωτονοτάριος, Α. Αλεξανδρής

ΙΙΙ. 1 Αριθμητική προσομοίωση της αλληλεπίδρασης άκαμπτης επιφανειακής θεμελίωσης με ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης
Αγαλιανός Α., Αναστασόπουλος Ι.
ΙΙΙ. 2 Τριδιάστατη απόκριση ασύμμετρου στερεού σώματος σε διεγέρσεις με παλμούς κατευθυντικότητας
Γαρίνη Ε., Γκαζέτας Γ.
ΙΙΙ. 3 Δυναμική αλληλεπίδραση γειτνιαζόντων κτιρίων μέσω του εδάφους: H περίπτωση της Plaza Cathedral στο Βουκουρέστι
Γαρίνη Ε., Γκαζέτας Γ., Κανελλόπουλος Κ., Ραδίμα Ι.
ΙΙΙ. 4 Αριθμητική προσομοίωση επιφανειακού θεμελίου σε ρευστοποιήσιμο έδαφος
Κασσάς Κ., Αδαμίδης Ο., Γερόλυμος Ν., Αναστασόπουλος Ι.
ΙΙΙ. 5 Μηχανισμοί καθίζησης θεμελίων σε ρευστοποιήσιμο έδαφος: Επίδραση της ανωδομής
Μπαζαίος Κ., Μπουκοβάλας Γ., Χαλούλος Ι.
ΙΙΙ. 6 Η επιρροή του εδάφους στη σεισμική τρωτότητα κατασκευών
Πετρίδης Χ.Ν., Πιτιλάκης Δ.Κ.
ΙΙΙ. 7 Ανελαστική αλληλεπίδραση μεταξύ πασσάλων υπό ισχυρή οριζόντια στατική ή δυναμική φόρτιση
Ραδίμα Ι., Γκαζέτας Γ.
ΙΙΙ. 8 Μη γραμμική σεισμική συμπεριφορά ομάδας πασσάλων – Η περίπτωση κατάρρευσης της Γέφυρας Fukae (Kobe, 1995)
Σακελλαριάδης Λ., Αναστασόπουλος Ι., Γκαζέτας Γ.
ΙΙΙ. 9 Επίδραση της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής σε δεξαμενές αποθήκευσης υγρών
Τσιπιανίτης Α., Τσομπανάκης Γ., Ψαρρόπουλος Π.

 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
2:45-4:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙV
Γεωτεχνική και ενεργειακά θέματα

Προεδρείο: Β. Ξενάκη, Κ. Ιωαννίδης

IV. 1 Ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου για τη βελτιστοποίηση της χάραξης ενεργειακών δικτύων λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς γεωκινδύνους
Εξακουστίδου Γ., Μακράκης Ν., Ψαρρόπουλος Π., Τασιγιώργου Α., Τσομπανάκης Γ.
IV. 2 Ανάλυση υπόγειων αγωγών σε βραχώδεις σχηματισμούς: Επίδραση των διαστάσεων της τάφρου εγκιβωτισμού στις κατακόρυφες εδαφικές ωθήσεις
 Λημναίου Τ., Τσιφής Χ., Χαλούλος Ι., Μπουκοβάλας Γ.
IV. 3 Μείωση της ανύψωσης υπόγειων αγωγών λόγω ρευστοποίησης με χρήση παθητικής σταθεροποίησης
Παπαδημητρίου Α.Γ., Λημναίου Τ., Κυμπούρη Μ.
IV. 4 Απόκριση υπόγειων αγωγών σε διασταυρώσεις με ποταμούς υπό οριζόντια εξάπλωση λόγω ρευστοποίησης
Παπαδημητρίου Α.Γ., Μπουκοβάλας Γ.Δ., Βαλσαμής Α.Ι., Nyman D.J.
IV. 5 Εντοπισμός επιφάνειας ολίσθησης και αξιολόγηση ενεργού ρήγματος μέσω ερευνητικών γεωτρήσεων και γεωχρονολόγησης: Πεδίο εφαρμογής Ρήγμα Δροσερού-Γαλάτειας (DGF)
Παπανικολάου Ι., Παναγόπουλος Α., Δαφνής Π., Δεληγιαννάκης Γ., Μπασδέκης Α.
IV. 6 Αριθμητική προσομοίωση της θερμικής φόρτισης ενεργειακών μικροπασσάλων
Σκορδάς Δ., Γεωργιάδης Κ., Bodas Freitas T.M., Bourne-Webb P.J.
   
4:15 - 4:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
   
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
4:30 - 5:00 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: Ι. Φίκιρης, Γ. Ντούλης

«Ασφάλεια των (γεω)τεχνικών έργων: Μύθοι και πραγματικότητα»
Μιχάλης Καββαδάς
, Καθηγητής στον Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
   
 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
4:30 - 5:00 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: Ι. Μάρκου, A. Κοζομπόλης

«Κριτική θεώρηση αστοχιών συστήματος στεγάνωσης πρανών με γεωμεμβράνες»
Αναστάσιος Κολλιός
, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
   
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
5:00 - 7:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ V
Σήραγγες και Υπόγεια έργα

Προεδρείο: Ι. Φίκιρης, Γ. Ντούλης

V. 1 Διερεύνηση της επιρροής των μέτρων υποστήριξης στην ευστάθεια του μετώπου αβαθών σηράγγων
Γεωργίου Δ., Τσαπέκης Ι., Καββαδάς Μ.
V. 2 Το σύστημα στεγάνωσης των υπογείων έργων στο Μετρό της Αθήνας
Γραμμένος Θ., Μιαουδάκη Μ., Περγαντής Β.
V. 3 Υπόγεια Έργα: Παράγοντες διακινδύνευσης και αιτίες αστοχιών, τρόποι εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου και ρόλος της ασφαλιστικής κάλυψης
Κωνσταντής Θ.
V. 4 Επανασχεδιασμός κατά την κατασκευή και εκτίμηση των συνθηκών εισόδου των TBM στο σταθμό Souq Waqif του μετρό της Ντόχα, Κατάρ
Κωνσταντής Σ., Μασσινάς Σ., Παπαδάτος Ι., Παπαγεωργόπουλος Ε.
V. 5 Σχεδιασμός και κατασκευή σηράγγων υπόγειας διάβασης με τη μέθοδο της προώθησης (jack/box pushing) σε υγιή βραχόμαζα στη Χρυσή Γραμμή (Gold Line) στο μετρό της Ντόχα
Κωνσταντής Σ., Μασσινάς Σ., Παπαδάτος Ι., Παπαγεωργόπουλος Ε., Φορτσάκης Π.
V. 6 Μελέτη ευαισθησίας βαθιάς εκσκαφής υπό τον υδροφόρο σε αστικό περιβάλλον
Κωτσάκης Β., Γιούτα-Μήτρα Π., Σοφιανός Α.Ι.
V. 7 Προενίσχυση οροφής μέσω κοιλοδοκών για την υπόγεια διάνοιξη σηράγγων υπό αυτοκινητόδρομου σε κυκλοφορία
Μιχάλης Η., Μπιλίρης Χ.
V. 8 Γεωτεχνικές προκλήσεις κατά τη μελέτη και κατασκευή του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου της Ντόχα, ενός υπογείου έργου μεγα–κλίμακας
Μιχάλης Η., Σεφέρογλου Κ.
V. 9 Ανασκόπηση προγραμμάτων ελέγχου δονήσεων ανατινάξεων σε επιφανειακά και υπόγεια κατασκευαστικά έργα στην Ελλάδα
Μπαλικτσής Κ.Η., Μπαλικτσής Η.Α., Μπαλικτσής Η.Σ.
V. 10 Σήραγγες Πορτ Σαΐντ κάτω από τη Διώρυγα του Σουέζ – Τεχνητή ψύξη εδάφους για την κατασκευή των συνδετήριων σηράγγων
Ρίζος Δ., Orth W., Perl C., Eramo N., Amin T.
V. 11 Τυπολογία διατομών αρχαίων υπόγειων εκσκαφών, γεωτεχνική σημασία και επιπτώσεις στην ερμηνεία αρχαίων έργων Στείρος Σ., Κοντογιάννη Β.
V. 12 Υπόγεια ταχεία πρόσβαση των Φηρών Σαντορίνης με τον λιμένα τους
Τζόγκα Δ., Γιούτα-Μήτρα Π., Μιτσοτάκης Κ., Σοφιανός Α., Ζαχαρόπουλος Ι., Παπαθεοδώρου Φ., Μαλαχίας Γ.
V. 13 Μελέτη και κατασκευή έργων αποπεράτωσης σιδηροδρομικής σήραγγας Μελισσίου
Φίκιρης Ι., Γκίκας Β., Λυμπέρης Ε., Καραγκιουλές Β., Σολωμός Δ.
V. 14 Αριθμητική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης βαθιών δίδυμων σηράγγων
Χόρτης Φ., Καββαδάς Μ.
V. 15 Αριθμητική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης βαθιών διασταυρούμενων σηράγγων
Χόρτης Φ., Στολάκη Χ., Καββαδάς Δ.
 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
5:00 - 7:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ VI
Οπλισμένα επιχώματα και γεωσυνθετικά

Προεδρείο: Ι. Μάρκου, Α. Κοζομπόλης

VI. 1 Εφαρμογή μεθόδων γραμμικής παλινδρόμησης για την εκτίμηση της αντοχής εδαφών ενισχυμένων με ίνες
Ευαγγέλου Ε., Κωνσταντινίδου Χ., Μάρκου Ι., Παπαδόπουλος Β.
VI. 2 Σχεδιασμός οπλισμένων επιχωμάτων υπό σεισμική φόρτιση
Κούκος Ε., Μπάγκου Α., Παπακωνσταντίνου Δ.
VI. 3 Υπολογιστικά εργαλεία για τον σχεδιασμό συστήματος βάσης και πρανών Χ.Υ.Τ.Α. με χρήση γεωσυνθετικών υλικών
Μηλιώρη Α., Μάρκου Ι.Ν.
VI. 4 Σχεδιασμός και κατασκευή αντιδιαβρωτικής προστασίας πρανών με γεωσυνθετικά υλικά
Μιγκίρου Μ., Κολλιός Α.
VI. 5 Χρήση γεωπλεγμάτων για την έδραση επιχωμάτων σε προβληματικά εδάφη
Ξενάκη Β.Κ., Ρίτσος Α.Χ., Κολλιός Α.Α., Μπασδέκης Α.Π.
VI. 6 Εκδήλωση απρόβλεπτων σε μέγεθος και χρονική εξέλιξη καθιζήσεων σε οδικό επίχωμα: Aξιολόγηση φαινομένου και αποκατάσταση με ελαφρό επίχωμα
Παπαχαραλάμπους Γ., Βακίρης Δ.
VI. 7 Πιθανοτική διερεύνηση ευστάθειας τοίχων οπλισμένης γης υπό ψευδο-στατικές συνθήκες φόρτισης
Παυλάκης Δ., Ζευγώλης Ι.Ε., Κλήμης Ν.
VI. 8 Εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών – αποκατάσταση λεκάνης λυματολάσπης στο Χ.Α.Δ.Α. Δουρούτης Ιωαννίνων
Πλατής Α., Μάλλιου Κ., Πλατής Δ.
VI. 9 Ποιοτικός έλεγχος χωματουργικών εργασιών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Στρατάκος Χ., Μπουκουβάλας Β., Κουκιάσα Α.
VI. 10 Η χρήση γεωσυνθετικών υλικών για την όπλιση στρώσεων ασφαλτικού σκυροδέματος
Στρατάκος Χ., Battiato G.
VI. 11 Μελέτη και κατασκευή έργων πρόσβασης στα ακρόβαθρα της Γέφυρας Μενιδίου-Ιονίας Οδού μέσω κατακόρυφων τοίχων οπλισμένου εδάφους
Φίκιρης Ι.Φ., Μπούζιου Δ.
VI. 12 Ενίσχυση μηχανικώς σταθεροποιημένων επιχωμάτων με συγκολλημένα μεταλλικά πλέγματα
Χικάρας Μ., Chanteperdrix B.
VI. 13 Ανάλυση κόστους / ωφέλειας χρήσης διαξονικού χαλύβδινου πλέγματος διπλής πλέξης για τον οπλισμό ασφάλτου στο έργο Safawi-Iraqi
Ψιμής Ι., Jayakrishnan P.V., Pezzano P., Rimoldi P.

7:00 - 9:00 ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

  

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

8:30 - 9:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
09:15-10:45 ΣΥΝΕΔΡΙΑ VIΙ
Θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις

Προεδρείο: Γ. Χλιμίντζας, Ν. Κόττα

VII. 1 Στατική και σεισμική προσομοίωση λιμενικών κρηπιδότοιχων με ή χωρίς διογκωμένη πολυστερίνη (EPS)
Βασιλειάδης Κ., Ψαρρόπουλος Π., Πατενιώτης Π.
VII. 2 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
VII. 3 Ανάλυση με τρισδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων της πολύ βαθιάς εκσκαφής του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού του Μονάχου
Ιατράκης Β., Σαρρή Μ., Τριάντος Χ., Λασκαράτος Π., Κατσουλάρης Τ., Καββαδάς Μ.
VII. 4 Νομογραφήματα σχεδιασμού για τον υπολογισμό του βάθους έμπηξης σε πασσαλοτοίχους τύπου προβόλου
Κάλλου Π.Β., Χαρδαλούπα Ε., Κοζομπόλης Α.
VII. 5 Γεωτεχνική αξιολόγηση νέας Οδικής Γέφυρας στην Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών: Προτεινόμενη βαθειά θεμελίωση σε συνθήκες ρευστοποίησης
Κοζομπόλης Α.Β., Κάλλου Π.Β.
VII. 6 Στοχαστική προσομοίωση προοδευτικής αστοχίας εδαφοηλώσεων σε εφελκυσμό ή / και εξόλκευση
Μπάτη Μ.-Α.Δ., Ζευγώλης Ι.Ε., Δάφφας Ζ.Α.
VII. 7 Συγκριτική διερεύνηση των μεθόδων ανάλυσης κατά EC7 στον υπολογισμό οριακού φορτίου πασσάλου
Μπελόκας Γ., Αναγνωστόπουλος Α.
VII. 8 Θέματα γεωτεχνικού σχεδιασμού επιφανειακών θεμελιώσεων γεφυρών
Παπαδοπούλου Κ.Β.
VII. 9 Ανύψωση κολυμβητικής δεξαμενής στο Μεσολόγγι: Αποτελέσματα ενόργανης παρακολούθησης και αριθμητική ανάλυση συμπεριφοράς
Πελέκης Π.Κ., Δεπούντης Ν.Κ., Τριανταφυλλίδης Π., Λυραντζάκη Φ., Μπιλιανή Ε., Χατζηνικολάου Ε., Λιάπη Γ.

 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
09:15-10:45 ΣΥΝΕΔΡΙΑ VIΙΙ
Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής

Προεδρείο: Χρ. Στρατάκος, Σ. Κωνσταντής

VIII. 1 Πειραματική διερεύνηση της κινητοποίησης της μάζας του εδάφους θεμελίωσης στην κατασκευή πραγματικής κλίμακας του ΕυρωΠρωτέα
Βρατσικίδης Α., Πιτιλάκης Δ.
VIII. 2 Η επιρροή της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής και της ρευστοποίησης στη σεισμική απόκριση παράκτιων πλαισιακών κτιρίων Ο / Σ
Καραφαγκά Σ., Φωτοπούλου Σ., Καρατζέτζου Α., Πιτιλάκης Δ.
VIII. 3 Αριθμητική προσομοίωση της παρατηρηθείσας σεισμικής συμπεριφοράς τριών τοίχων αντιστήριξης στους σεισμούς του 2014 στην Κεφαλονιά
Κίτσης Β.Γ., Αθανασόπουλος Γ.Α., Ζέκκος Δ.Π.
VIII. 4 Σεισμική μόνωση άκαμπτων τοίχων αντιστήριξης με παρέμβλημα γεωαφρού διογκωμένης πολυστερίνης
Κουτσαντωνάκης Χ.
VIII. 5 Προσδιορισμός του ισοδύναμου μέτρου εδαφικής αντίδρασης για τη μελέτη επιφανειακών, ορθογωνικών θεμελιώσεων
Παντελίδης Λ.
VIII. 6 Ποσοτικοποίηση και χαρτογράφηση βλάβης επιχώματος οδοποιίας λόγω διάδοσης της διάρρηξης υποκείμενου σεισμικού ρήγματος
Πεταλά Ε., Κλήμης Ν., Ζευγώλης Ι., Ψαρουδάκης Ε.
VIII. 7 Εκτίμηση της παραμέτρου “κ” και η επιρροή της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής
Σωτηριάδης Δ., Μάργαρης Β., Κλήμης Ν., Σέξτος Α.
VIII. 8 Σεισμική απόκριση τοίχου αντιστήριξης μορφής ανεστραμμένου Π: Αριθμητική ανάλυση έναντι πειράματος φυγοκεντριστή
Τσαντήλας Λ., Γαρίνη Ε.
VIII. 9 Σεισμική απόκριση τοίχου υπογείου με αντηρίδες: Αριθμητική ανάλυση έναντι πειράματος φυγοκεντριστή
Τσαντήλας Λ., Γαρίνη Ε., Γκαζέτας Γ.

10:45 - 11:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ


 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
11:00 -11:30 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: Δ. Πιτιλάκης

«Σχεδιασμός έναντι τεκτονικής διάρρηξης: Νέες εξελίξεις»
Ιωάννης Αναστασόπουλος
, Professor of Geotechnical Engineering at ETH Zurich

 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
11:00 -11:30 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: Γ. Μπελόκας

«Οριακή πλευρική αντίσταση του εδάφους σε μεμονωμένους πασσάλους και ομάδες πασσάλων»
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
11:30 -12:00 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: Δ. Πιτιλάκης

«Εφαρμογές ρομποτικής στον κλάδο της γεωτεχνικής μηχανικής»
Δημήτριος Ζέκκος
, Αναπληρωτής Καθηγητής, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, USA
 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
11:30 -12:00 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: Γ. Μπελόκας

«Σεισμική συμπεριφορά λιμενικών τοίχων αντιστήριξης»
Παναγιώτης Ντακούλας
, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής

12:00 -12:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
12:15-1:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΧ
Θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις

Προεδρείο: Χρ. Αναγνωστόπουλος, Χ. Λάμαρης

ΙΧ. 1 Ερπυστριοφόρα μηχανήματα έργων σε μαλακά εδάφη: Θεωρήσεις σχεδιασμού
Αλεξανδρής Α.Π.
ΙΧ. 2 Χρήση δοκιμαστικών επιχωμάτων για τη διερεύνηση της συμπιεστότητας εδαφικών σχηματισμών
Γκίκας Β.Ι., Φίκιρης Ι.Φ., Ντουνιάς Γ.
ΙΧ. 3 Μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού συνδυασμένων θεμελιώσεων υπό διάφορες φορτίσεις
Κωμοδρόμος Α.Μ., Παπαδοπούλου Μ.Κ.
ΙΧ. 4 Βαθιά αντιστήριξη για το νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Λεβέντη Η., Παπαχαραλάμπους Γ.
ΙΧ. 5 Λεπτομερής μεθοδολογία σχεδιασμού θεμελίωσης ουρανοξύστη σε απαιτητικές γεωτεχνικές και υδρογεωλογικές συνθήκες
 Μιχάλης Η., Μπιλίρης Χ.
ΙΧ. 6 Παράγοντες που επηρεάζουν τις καθιζήσεις επιφανείας λόγω εκσκαφών αντιστηριζομένων με προεντεταμένα αγκύρια
Παπαδοπούλου Κ.Β., Γκαζέτας Γ.
ΙΧ. 7 Επίδραση βραχώδους υποβάθρου στη δομική αξιολόγηση και ανάλυση οδοστρωμάτων με το Παραμορφωσίμετρο Πίπτοντος Βάρους (FWD)
Τσάιμου Χ., Χαρωνίτης Γ., Φίκιρης Ι., Παπακάτσικας Χ., Fullerton W.
ΙΧ. 8 Αξιολόγηση υλικών οδοστρωσίας και στρώσεων έδρασης σε υφιστάμενα οδοστρώματα αεροδρομίων
Χαρωνίτης Γ., Ζάχος Γ., Τσάιμου Χ., Φίκιρης Ι., Μπαρδάνης Μ., Παπακάτσικας Χ., Fullerton W.
ΙΧ. 9 Αξιολόγηση της διπλής μη-γραμμικότητας του συστήματος εδάφους-πασσάλου υπό εγκάρσια φόρτιση
Ψαρουδάκης Ε., Ζούγλος Φ., Πεταλά Ε., Κλήμης Ν.Σ.

 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
12:15 - 1:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Χ
Βελτιώσεις εδαφών

Προεδρείο: Α. Πλατής, Μιχ. Γεωργιάδης

Χ. 1 Βέλτιστος σχεδιασμός καννάβου χαλικοπασσάλων έναντι κινδύνου εδαφικής ρευστοποίησης: Περίπτωση μελέτης
Βαλσαμής Α.Ι., Πελέκης Π.Κ., Πέτση Φ., Σιδέρης Ν.
Χ. 2 Η βελτίωση ρευστοποιήσιμων άμμων με τις μεθόδους της παθητικής σταθεροποίησης και τεχνητής τσιμεντοποίησης
Βράννα Α.Δ., Τίκα Θ., Κονίνης Γ.
Χ. 3 Πειραματική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταλλικών πλεγμάτων - πυκνής άμμου μέσω δοκιμών εξόλκευσης
Γεωργίου Ε., Λώλη Μ., Κουρκουλής Ρ., Γκαζέτας Γ.
Χ. 4 ACI® Acoustic Column Inspector® - Νέα μέθοδος μέτρησης της διαμέτρου των εδαφοπασσάλων Jet Grouting
Κιμπρίτης Θ.
Χ. 5 Μοντέλα πρόβλεψης της ενεσιμότητας αιωρημάτων τσιμέντου με βάση τον συντελεστή διαπερατότητας άμμων
Μάρκου Ι.Ν., Κακαβιάς Χ.Κ., Τουμπάνου Ι.Χ., Πεταλά Ε.Σ., Ατματζίδης Δ.Κ.
Χ. 6 Βελτίωση εδάφους θεμελίωσης επιχώματος Νέου Οδικού Κόμβου Αμβρακίας με χαλικοπασσάλους
Μπούζιου Δ., Φίκιρης Ι.Φ., Γκίκας Β., Ντουνιάς Γ.
Χ. 7 Προφόρτιση συμπιεστών εδαφών: Πρόβλεψη συμπεριφοράς και μετρήσεις
Παπαδόπουλος Β.Π.
Χ. 8 Βελτίωση υπεδάφους με χαλικοπασσάλους και προφόρτιση: Η περίπτωση του Σταθμού Συμπίεσης TAP, στο Fier της Αλβανίας
Πέτση Φ., Σιδέρης Ν., Μοσχοβελής Α., Πετράκης Π., Ζεύλης Γ., Μάνος Α.
Χ. 9 Βελτίωση διαπερατότητας ερυθράς ιλύος ως στρώματος στεγανοποίησης: Εργαστηριακή διερεύνηση
Τσιάβος Χ., Παπαγγελής Κ., Ζευγώλης Ι.Ε., Ξενίδης Α.

1:15 - 2:15 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
 
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
2:15 - 2:45 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: Α. Παπαδημητρίου, Χρ. Τσατσανίφος

«Σχεδιασμός φρεάτων θεμελιώσεως για θαλάσσιες ανεμογεννήτριες σε ρευστοποιήσιμα εδάφη»
Νικόλαος Γερόλυμος
, Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
 
 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
2:15 - 2:45 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: Σ. Καβουνίδης, Η. Μιχάλης

«Πρόβλεψη της μακροχρόνιας συμπεριφοράς επιχωμάτων σε μαλακές αργίλους»
Γεώργιος Κουρετζής
, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, Australia

 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
2:45 - 4:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΙ
Εδαφοδυναμική

Προεδρείο: Α. Παπαδημητρίου, Χρ. Τσατσανίφος

ΧΙ. 1 Φαινομενολογικό καταστατικό μοντέλο για την μηχανική συμπεριφορά διατομών οπλισμένου σκυροδέματος: Εφαρμογή στην εγκάρσια απόκριση πασσάλου και ομάδας πασσάλων
Γερόλυμος Ν., Άνθη Μ.
ΧΙ. 2 Αναλυτική σχέση VS-βάθος με βάση τις καταγραφές κατακόρυφης διάταξης επιταχυνσιομέτρων – εφαρμογή ευρετικής μεθοδολογίας
Θεοφιλοπούλου Ο.Σ., Πελέκης Π.Κ., Αθανασόπουλος Γ.Α.
ΧΙ. 3 Βελτιώνοντας τον χαρακτηρισμό των εδαφικών συνθηκών σε σταθμούς του επιταχυνσιογραφικού δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Κτενίδου Ο.-Τ., Καλογεράς Ι.
ΧΙ. 4 Κραδασμοί σε σιδηροδρομικά επιχώματα κατά τη διέλευση τρένων υψηλής ταχύτητας: Αριθμητική προσομοίωση και μέτρα αντιμετώπισης
Λυρατζάκης Α., Τσομπανάκης Ι., Ψαρρόπουλος Π.
ΧΙ. 5 Επιδείνωση φασματικών επιταχύνσεων σε 2Δ ομοιογενείς και ανομοιογενείς κοιλάδες
Παπαδημητρίου Α.Γ., Παρασκευόπουλος Σ.Α., Λαμπρακόπουλος Α.Ν., Χατζής Κ.
ΧΙ. 6 Αναλυτικός και πειραματικός προσδιορισμός βελτιωμένων δυναμικών εδαφικών ιδιοτήτων από προφόρτιση και κατασκευή χαλικοπασσάλων: Περίπτωση μελέτης
Πελέκης Π.Κ., Βλαχάκης Β.Σ., Πέτση Φ., Σιδέρης Ν.
ΧΙ. 7 Σύνθεση βρόχων υστέρησης τc - γc του εδάφους από τις σεισμικές καταγραφές κατακόρυφης διάταξης επιταχυνσιομέτρων
Πελέκης Π.Κ., Θεοφιλοπούλου Ο.Σ., Αθανασόπουλος Γ.Α., Παληάτσα Π.Δ.
ΧΙ. 8 Παραμετρική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
Ρήγα Ε.Δ., Καρατζέτζου Α.Χ., Αποστολάκη Σ., Πιτιλάκης Κ.Δ.
 
 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
2:45 - 4:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΙΙ
Πρανή – Κατολισθήσεις

Προεδρείο: Σ. Καβουνίδης, Η. Μιχάλης

ΧΙΙ. 1 Επίδραση της χωρικής μεταβλητότητας των εδαφικών ιδιοτήτων στις μόνιμες σεισμικές μετατοπίσεις πρανών
Αλαμάνης Ν., Ντακούλας Π.
ΧΙΙ. 2 Προσομοίωση βραχοπτώσεων με τριδιάστατα διακριτά στοιχεία
Γκίκας Β.Ι., Νομικός Π.Π., Λουπασάκης Κ.Ι.
ΧΙΙ. 3 Στοχαστική διερεύνηση προοδευτικής αστοχίας πρανών
Δεληβέρης Α.Β., Ζευγώλης Ι.Ε., Κούκουζας Ν.Κ.
ΧΙΙ. 4 Κατολίσθηση στην περιοχή Μαυρομούστακο Χανίων – αίτια και τρόποι αντιμετώπισης
Μπαλτζόγλου Α., Πλυτάς Κ., Χλιμίντζας Γ., Νασούλης Δ., Ευαγγελινάρα Π., Μασαούτη Δ.
ΧΙΙ. 5 Ανάλυση ευστάθειας πρανών στο στόμιο εξόδου της σήραγγας εκτροπής και υπερχειλιστή Φράγματος Σέττα-Μανίκια Ν. Ευβοίας
Παπασταμάτης Ζ.
ΧΙΙ. 6 Αξιολόγηση επικινδυνότητας χωματουργικών έργων αυτοκινητοδρόμου με ένα πρωτότυπο σύστημα επιθεώρησης και βαθμονόμησης. Εφαρμογή στην Ιόνια Οδό
Παπαχαραλάμπους Γ., Στεϊακάκης Χ., Γκιόλας Α., Σιμόπουλος Α.
ΧΙΙ. 7 Εκτίμηση της κατολισθητικής επιδεκτικότητας σε νησιά της Περιφέρειας Αττικής μέσω της χρήσης του Rock Engineering System (RES)
Ταβουλάρης Ν., Κύρκος Μ.
ΧΙΙ. 8 Μέτρα αντιστηρίξεων υψηλού ορύγματος (45m) αυτοκινητοδρόμου εντός πλευρικών κορημάτων
Φίκιρης Ι.Φ., Ντουνιάς Γ., Γκίκας Β., Σωτηρόπουλος Λ.
ΧΙΙ. 9 Σύνθετη κατολίσθηση ορύγματος στον Α / Δ Αιγαίου – Μηχανισμός αστοχίας και μέτρα αποκατάστασης
Ψαρουδάκης Ε., Εφραιμίδης Χ., Κλήμης Ν.Σ.
ΧΙΙ. 10 Επιχώματα ανάσχεσης βραχοπτώσεων: Σχεδιασμός και αποτίμηση
Ματσουλιάδης Π., Deana M.L., Pezzano P., Vicari M.

4:15 - 4:30 ΔΙAΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
   
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
4:30 - 6:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΙΙΙ
Εδαφοδυναμική

Προεδρείο: Γ. Αθανασόπουλος, Π. Ψαρρόπουλος

ΧΙΙΙ. 1 Σεισμική ανάλυση φραγμάτων ισχνού κυλινδρούμενου επιχώματος
Σίσκος Ι., Ντακούλας Π.
ΧΙΙΙ. 2 Επίδραση «ασθενούς» στρώσης στη σεισμική απόκριση ρευστοποιήσιμων εδαφών
Σπανέα Μ., Τσιάπας Ι., Μπουκοβάλας Γ.
ΧΙΙΙ. 3 Βαθμονόμηση 1Δ εδαφικού προσομοιώματος με βάση καταγραφές του κατακόρυφου δικτύου επιταχυνσιογράφων “ARGONET” στην Κεφαλονιά
Τσιαντούλα Μ., Σωτηριάδης Δ., Θεοδουλίδης Ν., Κλήμης Ν.
ΧΙΙΙ. 4 Αντιμετώπιση αριθμητικού θορύβου σε αναλύσεις σεισμικής απόκρισης ρευστοποιήσιμων εδαφών
Τσιάπας Ι., Μπουκοβάλας Γ.
ΧΙΙΙ. 5 Απλοποιημένος υπολογισμός ελαστικών φασμάτων απόκρισης σε ρευστοποιήσιμα εδάφη: Μέθοδος «φασματικής παρεμβολής»
Τσιάπας Ι., Μπουκοβάλας Γ.
ΧΙΙΙ. 6 Απλοποιημένος υπολογισμός ελαστικών φασμάτων απόκρισης σε ρευστοποιήσιμα εδάφη: Μέθοδος «φασματικής περιβάλλουσας»
Τσιάπας Ι., Μπουκοβάλας Γ., Ζωντανού Β., Καλογεράκη Χ.
ΧΙΙΙ. 7 Δυναμικές ιδιότητες μιγμάτων χαλίκων με κοκκοποιημένα ελαστικά υπό αστράγγιστες συνθήκες στρεπτικής διέγερσης και ανακυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης
Τσινάρης Α., Αναστασιάδης Α., Πιτιλάκης Κ.
ΧΙΙΙ. 8 Καθιζήσεις επιφανειακών θεμελίων επί ρευστοποιημένου εδάφους λόγω ανθρωπογενούς σεισμικής δραστηριότητας
Χαλούλος Γ.Κ., Γιαννάκου Α., Δρόσος Β., Τασιοπούλου Π., Chacko J., De Wit S.

 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
4:30 - 6:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΙV
Μή κορεσμένα και διογκώσιμα εδάφη: Κύπρος, Ελλάδα

Προεδρείο: Μ. Μπαρδάνης, Δ. Λουκίδης

ΧIV. 1 Προσομοίωση κάμψης γενικής κοιτόστρωσης λόγω μεταβολών υγρασίας εδάφους θεμελίωσης
Λαζάρου Γ., Λουκίδης Δ., Μπαρδάνης Μ.
ΧIV. 2 Διογκούμενες άργιλοι: Μια συνεχής απειλή για το δομημένο περιβάλλον της Κύπρου
Λουκίδης Δ., Πάτσαλη Σ., Κωνσταντίνου Γ., Κύρου Κ., Πετρίδης Γ., Χρυσοστόμου Κ.
ΧIV. 3 Εξέλιξη της παραμένουσας διατμητικής αντοχής με τη μεταβολή του βαθμού κορεσμού
Μπαρδάνης Μ.Ε.
ΧIV. 4 Δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης, θλίψης κατά γενέτειρα και αστράγγιστης τριαξονικής θλίψης σε πλήρως και μη κορεσμένα αργιλικά εδάφη
Μπαρδάνης Μ.Ε., Γρίφιζα Σ., Σαρίδου Μ.
ΧIV. 5 Μακροχρόνιες μετρήσεις μύζησης στο πεδίο
Μπαρδάνης Μ., Λουκίδης Δ.
ΧIV. 6 Μηχανική συμπεριφορά συμπυκνωμένων κρητίδων Τερσεφάνου, Κύπρου
Μπαρδάνης Μ.Ε., Ντουνιάς Γ.Θ.
ΧIV. 7 Φαινόμενα διογκωσιμότητας στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Λεύκτρο-Παραδείσια και τρόπος αντιμετώπισής τους
Πλυτάς Κ., Μπαλτζόγλου Α., Ευαγγελινάρα Π., Χλιμίντζας Γ., Μασαούτη Δ.
ΧIV. 8 Η σημασία των υδραυλικών συνοριακών συνθηκών στην πρόβλεψη της αστοχίας μη κορεσμένων πρανών λόγω βροχόπτωσης
Σιταρένιος Π.Χ., Casini F.
ΧIV. 9 Επιρροή της χαρακτηριστικής καμπύλης εδάφους-νερού στις μετατοπίσεις πρανών σε ακόρεστα εδάφη
Τσιαμπούση Α., Zdravkovic L., Potts D.M.

 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
6:00 - 8:00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ

   

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

8:30 - 9:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
9:00 - 10:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧV
Συμπεριφορά του εδάφους

Προεδρείο: Θ. Χατζηγώγος, Γ. Προυντζόπουλος

XV. 1 Διερεύνηση της επιρροής των φυσικών χαρακτηριστικών και των διαφόρων τεχνικών για τον προσδιορισμό της παραμένουσας αντοχής σε συνεκτικά εδάφη
Πλυτάς Κ., Αναγνωστόπουλος Α., Μασαούτη Δ., Ευαγγελινάρα Π., Νασούλης Δ., Χλιμίντζας Γ.
XV. 2 Kατηγοριοποίηση εδαφών κατά τον Ευρωκώδικα 8 με βάση τα αποτελέσματα δοκιμών SPT στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Πατρών
Δεπούντης Ν., Πελέκης Π., Μαλανδράκη Κ., Μαυρούλια Π.
XV. 3 Αλγόριθμος δημιουργίας διδιάστατων εδαφικών διατάξεων για αναλύσεις με τη Μέθοδο των Διακριτών Στοιχείων
Θωμάς Κ., Μυλωνάκης Γ.
XV. 4 Η επίδραση χρονικά μεταβαλλόμενων ταχυτήτων διάτμησης στην παραμένουσα αντοχή του εδάφους
Κάτσιος Ε., Τίκα Θ., Παπαδόπουλος Σ.
XV. 5 Ευθεία προσομοίωση αστράγγιστης τριαξονικής θλίψης κανονικά στερεοποιημένης ανισότροπης LCT
Μπελόκας Γ., Δαφαλιάς Ι.Φ.
XV. 6 Ο Ισοδύναμος Δείκτης Πόρων του Στερεού Σκελετού ως παράμετρος εκτίμησης της μονοτονικής συμπεριφοράς κοκκωδών μειγμάτων
Παπαδοπούλου Ι.Α., Τίκα Μ.Θ.
XV. 7 Νέο σύστημα εδαφικής κατηγοριοποίησης και συντελεστές εδαφικής ενίσχυσης για τον Ευρωκώδικα 8
Πιτιλάκης Κ.Δ., Ρήγα Ε.Δ., Αναστασιάδης Α.Ι.
XV. 8 Συσχετίσεις των επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών για τους σχηματισμούς της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά
Πλυτάς Κ., Κρητικού Ε., Χλιμίντζας Γ., Νασούλης Δ., Αναγνωστόπουλος Γ., Ζαλαχώρης Γ., Ευαγγελινάρα Π., Μασαούτη Δ.
XV. 9 Εκτίμηση της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής από τον αριθμό των κρούσεων Ν (SPT) σε ελληνικά συνεκτικά εδάφη
Πλυτάς Κ., Χλιμίντζας Γ., Νασούλης Δ., Αναγνωστόπουλος Γ., Ευαγγελινάρα Π., Μασαούτη Δ.
XV. 10 Αξιολόγηση των εξισώσεων πρόβλεψης του Συντελεστή Διαπερατότητας Άμμων με βάση εργαστηριακές μετρήσεις
Τουμπάνου Ι.Χ., Πανταζόπουλος Ι.Α., Ατματζίδης Δ.Κ., Μάρκου Ι.Ν.

 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
09:00-10:15 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧVΙ
Βραχομηχανική

Προεδρείο: Σ. Σχινά, Χ. Σαρόγλου

XVI. 1 Ανάπτυξη υπολογιστικού προσομοιώματος για την ανάλυση της τροχιάς στις καταπτώσεις βράχων
Αστερίου Π., Τσιαμπάος Γ.
XVI. 2 Διερεύνηση της εκτροπής στις καταπτώσεις βράχων
Αστερίου Π., Τσιαμπάος Γ.
XVI. 3 Μεθοδολογία εκτίμησης των συντελεστών αναπήδησης στις καταπτώσεις βράχων
Αστερίου Π., Τσιαμπάος Γ.
XVI. 4 Ανάλυση και σχεδιασμός υποστήριξης επίπεδης πολυρωγματωμένης στρωσιγενούς οροφής υπογείου έργου
Γιούτα-Μήτρα Π., Σοφιανός Α.Ι.
XVI. 5 Εργαστηριακή διερεύνηση της διαδικασίας μικρορωγμάτωσης γρανιτικού πετρώματος και της επίδρασής της στην ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων
Καλλιμογιάννης Β., Σαρόγλου Χ.
XVI. 6 Ακουστική εκπομπή του πετρώματος κατά την αντιδιαμετρική θλίψη δίσκων
Λοτίδης Μ.Α., Νομικός Π.Π.
XVI. 7 Εκτιμήσεις χαρακτηριστικών παραμορφωσιμότητας λιθοδομών από επιτόπου και εργαστηριακές δοκιμές
Πλυτάς Κ., Νασούλης Δ., Αλεπουδάκης Μ., Κρητικού Ε., Χλιμίντζας Γ., Μασαούτη Δ.
XVI. 8 Εκτίμηση αντοχής και παραμορφωσιμότητας παραδοσιακών κτιρίων Καναβά και Ρακί στη Σαντορίνη
Πλυτάς Κ., Πηλίτσης Α., Μασαούτη Δ., Ευαγγελινάρα Π., Νασούλης Δ., Χλιμίντζας Γ.
XVI. 9 Αριθμητική προσομοίωση ακαριαίας διάρρηξης του πετρώματος σε υπόγειες εκσκαφές
Ρεντζέλος Θ., Νομικός Π.
XVI. 10 ARMR, Νέο σύστημα ταξινόμησης ανισότροπων βραχομαζών
Σαρόγλου Ι.Χ.
XVI. 11 Εκτίμηση του GSI σε βραχώδη πρανή με τη χρήση δεδομένων LiDAR και φωτογραμμετρίας
Φαρμάκης Ι., Μαρίνος Β., Βλαχόπουλος Ν.
 
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
10:15 - 10:45 ΕΙΔΙΚH ΟΜΙΛIΑ

Προεδρείο: Θ. Χατζηγώγος, Γ. Προυντζόπουλος

«Παραμετρικός σχεδιασμός δικτύων αγωγών υψηλής πίεσης σε περιοχές με ρευστοποίηση»
Γεώργιος Μπουκοβάλας
, Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

 
 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»
10:15 - 10:45 ΕΙΔΙΚH ΟΜΙΛIΑ

Προεδρείο: Σ. Σχινά, Χ. Σαρόγλου

«Εφαρμογές βραχομηχανικής στον σχεδιασμό υπόγειων εκμεταλλεύσεων»
Ζαχαρίας Αγιουτάντης
, Καθηγητής, Τμήμα Μεταλλειολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Κεντάκι, Η.Π.Α

10:45 - 11:00 ΔΙAΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
   
 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
11:00 - 12:15 ΕΙΔΙΚH ΣΥΝΕΔΡIΑ

«Ο σεισμός του 1999 στην Αθήνα»
Κώστας Παπαζάχος, Μιχάλης Φαρδής, Χρήστος Κωστίκας, Γιώργος Γκαζέτας, Κυριαζής Πιτιλάκης

 
 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
12:15 - 1:30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«Εδαφομηχανευόμενοι για δεκαετίες»

Συντονισμός: Θεοδόσιος Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
   
1:30 - 2:00 ΚΛΕIΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡIΟΥ
   Γ. Γκαζέτας, Μ. Μπαρδάνης