Υποβολή Περιλήψεων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμία Υποβολής μέχρι τις 15 Απριλίου 2019

για να συμπληρώστε την online φόρμα υποβολής περιλήψεων
ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που θα βρείτε στην πλατφόρμα.

Θεματικές Ενότητες

 • Συμπεριφορά Εδαφών: Έρευνες Υπαίθρου και Εργαστηρίου
 • Συμπεριφορά Εδαφών: Προσομοιώματα
 • Επιφανειακές και Βαθειές Θεμελιώσεις
 • Αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευής
 • Βαθειές εκσκαφές-Αντιστηρίξεις
 • Ευστάθεια πρανών-Κατολισθήσεις
 • Σήραγγες και Υπόγεια Έργα
 • Εδαφοδυναμική
 • Τεχνική Σεισμολογία
 • Βραχομηχανική
 • Βελτιώσεις εδαφών
 • Φράγματα
 • Άοπλα επιχώματα
 • Οπλισμένα επιχώματα
 • Εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών
 • Οδοστρώματα
 • Ευρωκώδικες
 • Περιβαλλοντική γεωτεχνική
 • Ενεργειακή γεωτεχνική
 • Πολιτιστική κληρονομιά και γεωτεχνική μηχανική
 • Διδασκαλία και μάθηση γεωτεχνικής μηχανικής
 • Θέματα γεωτεχνικής μηχανικής στην Κύπρο
 • Μη κορεσμένα και διογκώσιμα εδάφη

Οδηγίες Υποβολής

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από την υποβολή της περίληψής σας:
 • Ο τίτλος της περίληψης θα γράφεται με πεζούς χαρακτήρες
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά του ονόματος ολογράφως.
 • Απαραίτητη είναι η καταχώρηση των εργασιακών χώρων ή των ακαδημαϊκών φορέων των συγγραφέων, καθώς και την αντίστοιχη πόλη, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, ΤΚ). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών.
 • Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 400 λέξεις.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές της περίληψης, μέσω του on-line συστήματος και μόνο εφόσον η περίληψη είναι σε κατάσταση «Πρόχειρη», έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σύστημα θα κλειδωθεί και οι περιλήψεις που δεν έχουν «Υποβληθεί» και παραμένουν σε κατάσταση «Πρόχειρη» δεν θα υπολογισθούν.
 • Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας, θα ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της περίληψης.
 • Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής θα γίνονται δεκτές μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Η αποδοχή ή μη της περίληψής σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στο συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι τις 15 Απριλίου 2019. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ. 210 7414700.
 • Ολες οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής των πλήρων κειμένων θα σταλούν στους υπεύθυνους συγγραφείς ηλεκτρονικά μαζί με την ενημέρωση για την αποδοχή της περίληψης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης προϋπόθεση για την αποδοχή τους. Δε γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις

Σημαντικές ημερομηνίες
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων:
15 Απριλίου 2019

Ολοκλήρωση αξιολόγησης περιλήψεων και ενημέρωση συγγραφέων:
15 Απριλίου 2019
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
(για τις περιλήψεις οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές)


Παράταση Προθεσμίας υποβολής πλήρους κειμένου:

30 Ιουνίου 2019
 31 Ιουλίου 2019


Ολοκλήρωση αξιολόγησης πλήρων κειμένων και ενημέρωση συγγραφέων:
10 Οκτωβρίου 2019Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@8hcge2019.gr ή τηλεφωνικά στο 210-7414700.