Υποβολή Περιλήψεων

Η υποβολή περιλήψεων εργασιών για το 75ο Συνέδριο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. έχει λήξει.

Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Οι ελεύθερες ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες. Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 6 λεπτά. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για την τελική διάρκεια της κάθε παρουσίασης, ανάλογα με τις ανάγκες του επιστημονικού προγράμματος.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters)
Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, στο πλαίσιο της επιθυμίας της για αξιοποίηση νέων τεχνολογιών εφαρμόζει για άλλη μια χρονιά το θεσμό των ηλεκτρονικών posters (e-posters) στο Πανελλήνιο Συνέδριό της.
Οι ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις θα είναι διαθέσιμες, σε ευμεγέθεις οθόνες, καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Θεματικές Ενότητες
 • Ορθοπαιδική Ογκολογία 
 • Ορθοπαιδικό Τραύμα 
 • Ορθοπαιδική Έρευνα 
 • Ορθοπαιδικές Λοιμώξεις 
 • Ορθοπαιδική Παίδων 
 • Παθήσεις Ποδοκνημικής, Ποδός 
 • Χειρουργική Χεριού-Μικροχειρουργική 
 • Παθήσεις Ώμου Αγκώνος 
 • Αθλητικές Κακώσεις, Αρθροσκοπική Χειρουργική 
 • Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου  
 • Επανορθωτική Χειρουργική Γόνατος  
 • Κακώσεις, Παραμορφώσεις, Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης 
 • Μεταβολικά Νοσήματα Οστών, Οστεοπόρωση 
 • Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με εργασία στο πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες υποβολής.
Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται MONO ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου και του online συστήματος. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση.

Οδηγίες Υποβολής
 • Ο τίτλος της περίληψης να γράφεται με πεζούς χαρακτήρες και τόνους.
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και τόνους και με αναφορά πρώτα του ονόματος και μετά του επωνύμου ολογράφως.
 • Μετά τον τίτλο και τον κατάλογο των συγγραφέων, θα πρέπει να παρατίθενται οι εργασιακοί χώροι ή ακαδημαϊκοί φορείς των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη, με πεζούς χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, ΤΚ). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών.
 • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως: : ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  .
  Να μην συμπεριληφθεί βιβλιογραφία. Οι παραπάνω τίτλοι θα αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).
 • Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 350 λέξεις. Το κείμενο πρέπει να υποβληθεί σε γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 10 pt, με πλήρη στοίχιση.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές του κειμένου της περίληψης, μέσω του online συστήματος και μόνο, εφόσον η περίληψη έχει καταχωρηθεί ως "Πρόχειρη". Οι περιλήψεις που έχουν υποβληθεί δεν επιδέχονται διορθώσεις. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σύστημα θα κλειδωθεί και οι περιλήψεις θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας ενημερώνεται άμεσα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της.
 • Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής θα γίνονται δεκτές μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης
 • Κανείς συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες από τρεις (3) εργασίες.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας καλείται να δηλώσει την προτιμώμενη θεματική ενότητα και τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (Ελεύθερη Ανακοίνωση ή Αναρτημένη Ανακοίνωση e-poster). κατά την υποβολή της περίληψής του μέσω του online συστήματος.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει μετά την αξιολόγηση διαφορετική θεματική ενότητα παρουσίασης της περιλήψεως. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Προϋπόθεση για την αποδοχή της περιλήψεως προς παρουσίαση στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή της συγγραφέα. Σε περίπτωση παρουσίασης από τον ίδιο συγγραφέα περισσότερων των τριών εργασιών, θα πρέπει το δικαίωμα συμμετοχής για την παρουσίαση των επιπλέον των τριών εργασιών να καταβληθεί από κάποιον άλλον εκ των συγγραφέων.
 • Κάθε ειδικευμένος ιατρός (μέλος συγγραφικής ομάδας) έχει δικαίωμα συμμετοχής με μέγιστο αριθμό τριών (3) εργασιών.
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης προϋπόθεση για την αποδοχή τους. Δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση εργασίες που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Σημείωση:

Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς παρουσίαση οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο.
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eexot2019.gr ή στο Τηλ: 2107414700.