Διοικητικό Συμβούλιο

Δ. Δικαίος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε. Βαγιάκης, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. Παπαβασιλείου, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

A. Mπονάκης, ΤΑΜΙΑΣ

Ε. Δασκαλοπούλου-Βλαχογιάννη, ΜΕΛΟΣ

Σ. Σχίζα, ΜΕΛΟΣ

Ν.Τ. Οικονόμου, ΜΕΛΟΣ