Υποβολή Περιλήψεων

ΝΕΑ  Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων:
31 Αυγούστου 2018

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με Προφορική Ανακοίνωση στο πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες υποβολής.

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν και θα ομαδοποιηθούν θεματολογικά και εκείνες που θα επιλεγούν, θα παρουσιασθούν ως Προφορικές Ανακοινώσεις.

Οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα είναι συνολικής διάρκειας 12-15 λεπτών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παρουσίασης οπτικοακουστικού υλικού και της συζήτησης. Η αίθουσα συνεδριάσεων θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, data projector και οθόνη.

Θεματικές Ενότητες:
 • Παθήσεις Δέρματος
 • Χειρουργική Άκρου Ποδός
 • Ανάλυση Βάδισης και εφαρμογές
 • ΕμΒιομηχανική & Ορθωτικά Πέλματα
 • Γενική Ποδιατρική
 • Προβλήματα Ποδιών Ηλικιωμένων Ασθενών
 • Παθήσεις Όνυχος
 • Ποδιατρική στη Χώρα μας
 • Ποδιατρική Ακτινολογία και άλλες Τεχνικές Απεικόνισης
 • Προληπτική Ποδιατρική
 • Τροποποιήσεις Παπουτσιών και Προσαρμογή
 • Αθλητικές κακώσεις και Ποδιατρική Αποκατάσταση
 • Ρευματικό Πόδι
 • Παιδοποδιατρική
 • Επιπλοκές και Διαχείριση Διαβητικού Ποδιού
 • Διαχείριση και Περιποίηση Τραυμάτων
 • Διάφορες εφαρμογές όπως Βελονισμός, Ειδικοί χειρισμοί (FMT), επιδέσεις, Εφαρμογές με laser κ.λ.π

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων
Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου και του on-line συστήματος. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.

Για την υποβολή της περίληψής σας
πατήστε εδώ

Οδηγίες Υποβολής
 • Ο τίτλος της περίληψης να γράφεται με πεζούς χαρακτήρες.
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά πρώτα του ονόματος και μετά του επωνύμου ολογράφως.
 • Μετά τον τίτλο και τον κατάλογο των συγγραφέων, θα πρέπει να παρατίθενται οι εργασιακοί χώροι ή ακαδημαϊκοί φορείς των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη, με πεζούς χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, ΤΚ). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών.
 • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως: α) Εισαγωγή/Σκοπός, β) Υλικό & Μέθοδος, γ) Αποτελέσματα, δ) Συμπεράσματα.
 • Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές του κειμένου της περίληψης, μέσω του online συστήματος και μόνο, εφόσον η περίληψη έχει καταχωρηθεί ώς "Πρόχειρη". Οι περιλήψεις που έχουν υποβληθεί δεν επιδέχονται διορθώσεις. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σύστημα θα κλειδωθεί και οι περιλήψεις θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας ενημερώνεται άμεσα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της.
 • Κανείς συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες από τρεις (3) εργασίες.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας καλείται να δηλώσει την προτιμώμενη θεματική ενότητα κατά την υποβολή της περίληψής του μέσω του online συστήματος.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει μετά την αξιολόγηση διαφορετική θεματική ενότητα παρουσίασης της περιλήψεως. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο για την υποβολή συγγραφέα έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2018. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ. 210-7414700. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
 • Προϋπόθεση για την αποδοχή της περιλήψεως προς παρουσίαση στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή της συγγραφέα. Σε περίπτωση παρουσίασης από τον ίδιο συγγραφέα περισσοτέρων της μίας εργασιών, θα πρέπει το δικαίωμα συμμετοχής να καταβληθεί από κάποιον άλλον εκ των συγγραφέων.
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης προϋπόθεση για την αποδοχή τους. Δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση εργασίες που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς παρουσίαση οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο.