Υποβολή Περιλήψεων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  Προθεσμίας Υποβολής: 31 Μαρτίου 2018

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με Ελεύθερη Ανακοίνωση ή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες υποβολής.

Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική γλώσσα.

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν και θα ομαδοποιηθούν θεματολογικά. Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα παρουσιασθούν ως Ελεύθερες ή Αναρτημένες Ανακοινώσεις και οι περιλήψεις τους θα δημοσιευθούν στον ειδικό Τόμο Περιλήψεων που θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Όσες περιλήψεις υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα και εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν στο ειδικό τεύχος του Επιστημονικού περιοδικού «Hippokratia» (JCR impact factor 0.589)

Οι καλύτερες από τις υποβληθείσες στην Αγγλική γλώσσα εργασίες, κατόπιν αξιολόγησης από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού, θα δημοσιευθούν ως πλήρη κείμενα (full texts) στο επόμενο τεύχος του ίδιου περιοδικού!

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων
Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου και του online συστήματος.
Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής πριν προχωρήσετε.


Οδηγίες Υποβολής

 • Ο τίτλος της περίληψης να γράφεται με πεζούς χαρακτήρες.
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά πρώτα του ονόματος και μετά του επωνύμου ολογράφως. Υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
 • Μετά τον τίτλο και τον κατάλογο των συγγραφέων, θα πρέπει να παρατίθενται οι εργασιακοί χώροι ή ακαδημαϊκοί φορείς των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη, με πεζούς χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, ΤΚ). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών.
 • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως: α) Εισαγωγή/Σκοπός, β) Υλικό & Μέθοδος, γ) Αποτελέσματα, δ) Συμπεράσματα.
  Οι παραπάνω τίτλοι θα αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).
 • Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις. Το κείμενο πρέπει να υποβληθεί σε γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 10 pt, με πλήρη στοίχιση. Στο κείμενο μπορούν να παρεμβάλλονται πίνακες και διαγράμματα, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του ορίου των 300 λέξεων.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές του κειμένου της περίληψης, μέσω του online συστήματος και μόνο, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων, κι εφόσον το δηλώσει στο πεδίο ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ με την ένδειξη ΕΚΚΡΕΜΗΣ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σύστημα θα κλειδωθεί και οι περιλήψεις θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας ενημερώνεται άμεσα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της.
 • Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής.
 • Κανείς συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες από τρεις (3) εργασίες. Δεν θα γίνονται δεκτές περισσότερες από δώδεκα (12) εργασίες, οι οποίες έχουν υποβληθεί από την ίδια Κλινική.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας καλείται να δηλώσει το προτιμώμενο είδος παρουσίασης, καθώς και την προτιμώμενη θεματική ενότητα κατά την υποβολή της περίληψής του μέσω του online συστήματος.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει μετά την αξιολόγηση διαφορετικό είδος ή/και θεματική ενότητα παρουσίασης της περιλήψεως. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο για την υποβολή συγγραφέα έως τις 30 Μαρτίου 2018. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ. 210 7414700. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
 • Προϋπόθεση για την αποδοχή της περιλήψεως προς παρουσίαση στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή της συγγραφέα. Σε περίπτωση παρουσίασης από τον ίδιο συγγραφέα περισσοτέρων της μίας εργασιών, θα πρέπει το δικαίωμα συμμετοχής να καταβληθεί από κάποιον άλλον εκ των συγγραφέων.
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης προϋπόθεση για την αποδοχή τους. Δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση εργασίες που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς παρουσίαση ως Ελεύθερες/Αναρτημένες Ανακοινώσεις οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο.

Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε συνεδριάσεις των ενενήντα (90) λεπτών. Η εκφώνηση των Ελεύθερων Ανακοινώσεων θα είναι συνολικής διάρκειας δέκα (10) λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παρουσίασης οπτικοακουστικού υλικού και της συζήτησης. Οι αίθουσες συνεδριάσεων θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρονικό υπολογιστή, data projector και οθόνη.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις
Για την παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής θα υπάρξουν ειδικοί πίνακες, διαστάσεων 0,90 μ. (πλάτος) x 1,80 μ. (ύψος). Τα posters θα παραμείνουν αναρτημένα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@embriomitriki-congress.gr