Ιωάννης Κίτσος

Ο Ιωάννης Κίτσος, Διδάκτορας του Δημοσίου Δικαίου, είναι Σύμβουλος στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Ν. 4412/2016 (ΑΕΠΠ) και Πρόεδρος Κλιμακίου-Τμήματος με πλήρη θητεία. Πριν τον διορισμό του στη νεοσύστατη Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, ως Δικηγόρος Αθηνών ήταν ειδικός νομικός σύμβουλος για τις δημόσιες συμ¬βάσεις (expert legal advisor in EU Public-Procurement Law), έχοντας παράσχει νομικές υπηρεσίες σε διεθνή και εσωτερικά κοινοπρακτικά σχήματα τα οποία ενδιαφέρονταν να επενδύσουν στην εσωτερική αγορά των δημοσίων συμβάσεων. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η διετής μεταδιδακτορική έρευνά του «Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης» (2016) η οποία αποτελεί τη μοναδική μονογραφία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ προγενέστερη είναι η τετραετής μελέτη του «Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα και Συμβάσεις Παραχώρησης. Συνεργασίες δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την ανάπτυξη δημοσίων υποδομών με ιδιωτικές επενδύσεις κεφαλαίων» (ή «Δίκαιο Εναλλακτικών Δημοσίων Συμβάσεων») (2014). Έχει δημοσιεύσει εκτενέστατη επιστημονική βιβλιογραφία, περίπου 30 μελέτες, για το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων ειδικότερα των δημοσίων έργων, στην Ευρώπη (Λονδίνο, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο κ.ά.) αλλά και στην Ελλάδα. Συμμετέχει ως Εισηγητής-Ομιλητής σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

« Επιστροφή