Γιάννης Καλογήρου

O Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, Επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ. Είναι, επίσης, μέλος του Ψηφιακού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.
Είναι, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου του παγκόσμιου ακαδημαϊκού δικτύου Globelics για την Καινοτομία και την Ανάπτυξη, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 10-13 Οκτωβρίου 2017.
Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη μελέτη των τεχνικο-οικονομικών, κοινωνικο-οικονομικών, οργανωτικών και διοικητικών διεργασιών και συστημάτων που συνδέονται με την καινοτομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την τεχνολογική εξέλιξη (ειδικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), με τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, με τη διαχείριση της κρατικής ζήτησης καθώς και με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας και ευρύτερα την ανάδυση της οικονομίας της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει σχεδιάσει και συντονίσει πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Διετέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας DIME (2005-2012), ενώ συμμετείχε, σε πολλές επιτροπές εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν συντάκτης (rapporteur) του κειμένου πολιτικής για τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας και Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Έχει ακόμη εργασθεί στη βιομηχανία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση βιομηχανικών και ενεργειακών έργων και στη δημόσια διοίκηση ως ειδικός επιστημονικός συνεργάτης/ εμπειρογνώμων σε θέματα βιομηχανικής, ενεργειακής και τεχνολογικής πολιτικής/ στρατηγικής.

« Επιστροφή