Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες:

κα Χρήστου Μαρία, Γραμματεία ΔΠΜΣ «Ενδαγγειακές Τεχνικές»
Τηλ.: 210-5831474
Fax: 210-5831486
Εmail: ggeroulakos@med.uoa.gr