// ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017 - 2018


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MILANO-BICOCCA

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
« ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου - Bicocca, ανακοινώνει τη λειτουργία του Διακρατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 18 μηνών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στην “Ενδαγγειακές Τεχνικές στην αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων”. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος στην Ενδαγγειακή Χειρουργική.

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Ιανουάριο του 2018 και περιλαμβάνει δυο (2) διδακτικά εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί Ειδικευμένοι και Ειδικευόμενοι Αγγειοχειρουργοί της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και ιατροί συναφών ειδικοτήτων, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 25 κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1000 Ευρώ ανά διδακτικό εξάμηνο, 2.000 Ευρώ ανά φοιτητή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (πληροφορίες θα βρείτε στο site της Ιατρικής Σχολής)
από 03/10 έως και 15/01/2018:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
 4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)
 7. Βιογραφικό Σημείωμα
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από το Συντονιστικό Όργανο (Σ.Ο) με βάση την βαθμολογία του κύριου πτυχίου, την προφορική συνέντευξη, τη βαθμολογία γραπτής ή προφορικής εξέτασης και γενικά την συναξιολόγηση των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών. Γενικά, οι εξετάσεις εισαγωγής θα περιλαμβάνουν τη βασική θεματολογία των ενδαγγειακών τεχνικών και την ικανότητα χειρισμού της αγγλικής γλώσσας.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός επιλεγέντος φοιτητή, το Σ.Ο καλεί τον αμέσως πρώτο επιλαχόντα να καταλάβει τη θέση του και ούτω καθεξής.

Υποβολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ggeroulakos@med.uoa.gr

Στοιχεία επικοινωνίας:
 1. Κα Χρήστου Μαρία, Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος | 210-5831474 (καθημερινά 11:00 – 15:00
 2.  Κος Κακίσης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής | 6973015253
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελο τους είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυαποστολή (όχι με συστημένο ταχυδρομείο).   

Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Γεώργιος Γερουλάκος

// On-line

Αιτήσεις & Φόρμες

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόγραμμα 2018

Α' Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα »

Ομιλίες 2017

Α' Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα »