Γενικές Πληροφορίες

Χώρος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Athens Hilton
Βασιλίσσης Σοφίας 46, Τ.Κ. 11528 – Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 7281000)

Ημερομηνία Διεξαγωγής
10-11 Ιουλίου 2020

Επίσημη Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης θα γίνει ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου.

Ονομαστικές Κονκάρδες
Για την είσοδο στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου και τη συμμετοχή σε αυτό  απαιτείται η επίδειξη της ονομαστικής κονκάρδας που θα φέρει τον  γραμμωτό κώδικα (barcode), σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του  ΕΟΦ. 

Η συνολική ώρα  παρακολούθησης του Επιστημονικού Προγράμματος θα αποτελεί το βασικό  κριτήριο για τη διάθεση των μορίων. Τις εν λόγω κονκάρδες θα μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χορηγεί 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Forum: «Η Δερματο Ογκολογία στη καθημερινή κλινική πράξη»

Γραμματεία Οργάνωσης

erasmus Erasmus Conferences & Events S.A.
Δροσίνη 6, Βούλα 16673, Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 7414700 | Fax: 210 7257532
Ιστοσελίδα: www.erasmus.gr E-mail: info@dermato-oncology.gr


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνεται φωτογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση στιγμιότυπων από το προσωπικό της διοργάνωσης. Με την εγγραφή σας στο συνέδριο συναινείτε στη διαβίβαση των φωτογραφιών προς τους Οργανωτές και την πιθανή δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου καθώς και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς δημοσιότητας και προβολής.