Γενικές Πληροφορίες

To Forum θα πραγματοποιηθεί σε μορφή διαδικτυακής εκδήλωσης (Virtual)

Ημερομηνία Διεξαγωγής
10-11 Ιουλίου 2020

Επίσημη Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Η χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης θα γίνει ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου.

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χορηγεί 8 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Forum: «Η Δερματο Ογκολογία στη καθημερινή κλινική πράξη»

Γραμματεία Οργάνωσης
erasmus Erasmus Conferences & Events S.A.
Δροσίνη 6, Βούλα 16673, Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 7414700 | Fax: 210 7257532
Ιστοσελίδα: www.erasmus.gr E-mail: info@dermato-oncology.gr